அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து கொள்வது ஞானம்

அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்

அறிவ தெங்கே அறிந்த தெங்கே?

Saturday, December 15, 2007

பில்லா பாடல்கள்....பாருங்க...!

மை நேம் இஸ் பில்லா....வெத்தலைய போட்டேண்டி...

0 comments: