அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து கொள்வது ஞானம்

அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்

அறிவ தெங்கே அறிந்த தெங்கே?

Tuesday, February 5, 2008

Who is the BEST - Infosys, Wipro or TCS?

One day, three consultants, one from Wipro, one from Infosys and one from TCS, went out for a walk. "Why don't we prove who is the best among ourselves?"

Why not, said the other two. The Infosian said "Let's have a test. Whoever makes this monkey laugh, works for the best firm".

Being a pure logical strategist, the person from TCS tried to make the monkey Laugh by telling jokes. The monkey stayed still. As a morepractical consultant, the Wipro guy tried to make funny gestures... No good, the monkey stayed put. Now, comes the Infosian. Being the practical guy he was always trained to be, he whispered something into the monkey's ear, and it burst out laughing at him. The other two were astonished.

So the Wipro guy said "OK, let's take another test. Let's make this

monkey cry!!" So there they went again, applying the same methods as before. The TCS guy narrated sad stories, the Wipro guy made sad gestures, and they failed again. Then, the Infosian again whispered something into the monkey's ear and , oh! It started crying, patting the Infosian's shoulder! The other two justcould not believe their eyes! So the tcs guy said "OK, you've won twice. If you can win just this one, we will bow to you. Let's make this monkey run".

And he barked at the monkey and ordered him to run. Of course, it stayed where it was.. The Wipro guy, true to his type, pushed and prodded the monkey- still No go. So...here comes Infosian, again, and whispers into the monkey's ear. The Monkey just takes off! It runs and runs as fast as it can, as if it was scared to death! The other two surrendered.

They Said: "OK, we give up. You're the best among us, and you work for

the Best firm of the three. But please, please tell us your secret," they begged him.


"Well", said the Infosian , "The first time I made it laugh, I told I work for Infosys . The next time, I told the monkey how much I get paid...so it started crying. And then I told that I was here for recruitment !!!"

பொழுது போவலை...அதான்...

4 comments:

said...

அத்தன பேருக்கும் இளிச்சவாய் பயலுக IT-காரனுக தானா? ;-) எங்கேயோ கேட்ட ஜோக் மாதிரி இருக்குது. சுட்டதோ?

said...

IT ஜோக்ஸ் காலமிது..நல்லாருக்கு..

said...

காட்டாறு...

இது சுட்டதே....


பாசமலர்....

காத்துள்ள போதே தூத்திக்கனும்ல...ஹி..ஹி...

said...

இது ரொம்பா பழைய ஃபார்வர்ட் மெயிலாச்சே!!