அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து கொள்வது ஞானம்

அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்

அறிவ தெங்கே அறிந்த தெங்கே?

Thursday, October 11, 2007

வெளம்பரம்Idea cellular phone நிறுவனத்தின் சமீபத்திய வெளம்பரம்....நல்ல ஐடியால்ல....

என்சாய்...

0 comments: